Suralaya

Suralaya iku ateges papan dununge para Dewa lan para Widadari kang cacahe akeh banget. Suralaya kaperang dadi pirang-pirang perangan kang saben perangan mau mujudake papane Dewa kang sinebut Kahyangan. Dadi Kahyangan tegese papane para Hyang utawa Dewa. Dene perangane Suralaya iku antarane kaya kang kasebut ing ngisor iki : Kahyangan Jonggringsalaka, yaiku papan dununge Bathara…